ÁSZF – Általános szerződési feltételek

Általános Szerződéses Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A LAKOSSÁGI CSOPORTOS TANTERMI KÉPZÉSEKEN

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Lensit Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság  (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 3.; Cégjegyzékszám: 15-06-080210; Adószám: 25617201-2-15; Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000444), a továbbiakban „Képző” és a képzésben résztvevő, a továbbiakban „Résztvevő”, együtt a továbbiakban „Felek” között létrejött felnőttképzési szerződésnek. A Képző lakossági csoportos TANTERMI képzéseire a következő általános feltételek vonatkoznak:

A szerződés létrejöttének lehetséges formái:

1.1. Írásban megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a Résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, a szerződést mindkét fél aláírja (papír alapú szerződés).

1.2. Élőszóban megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a Résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, azonban a Felek nem írnak alá papír alapú szerződést, szóban egyeztetik a tanfolyam paramétereit és a képzési feltételeket.

1.3. Telefonon megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a Résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a Felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Képző a telefonon egyeztetett feltételeket tartalmazó e-mailt küld a Résztvevőnek.

1.4. Online jelentkezési folyamat / Online vásárlási folyamat eredményeként megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a Résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a Felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Résztvevő a Képző által biztosított online jelentkezési felület / webshop segítségével jelentkezik egy meghatározott képzésre.

A képzések indítása:

2.1. A meghirdetett képzések garantáltan elindulnak a meghirdetett időpontban, óraszámban és ütemezéssel, amennyiben az arra jelentkezők száma eléri a képzés kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum létszámot.

2.2. Amennyiben az arra jelentkezők száma nem éri el a képzés kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum létszámot, a Képző alternatív képzési lehetőséget, vagy a képzés maximum 1 hónappal történő halasztását kínálja fel. Amennyiben sem az alternatív képzési lehetőség, sem a képzés halasztása nem felel meg a képzésre jelentkezőnek, visszakérheti a befizetett képzési díjat.

Az alternatív képzési lehetőséggel vagy halasztással kapcsolatos egyeztetés történhet telefonon, vagy e-mailben. Telefonon történő egyeztetés esetén a Képző emailben küld értesítést.  Az értesítés elküldését követően 2 munkanapon belül ugyancsak e-mailben van lehetősége a Résztvevőnek javítást kérni. Amennyiben erre 2 munkanapon belül nem kerül sor, a Képző által korábban kiküldött értesítésben szereplő módosítások lépnek életbe.

2.3. A megfelelő létszám hiányában meghiúsult képzéssel kapcsolatban a Résztvevő nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.

2.4. A Résztvevő képzésbe sorolása az általa kitöltött jelentkezési lap és önértékelés vagy korábbi képzésen elért eredmények alapján, vagy szintfelmérés alapján történik.

2.5. A tanórák hossza: Egy tanóra: 45 perc.

2.6. Meghirdetett képzéslétszám: Az adott képzéshez tartozó minimum és maximum létszámokat a honlap /webshop tartalmazza.

A képzési díj tartalma

A képzési díj a következőket tartalmazza:

3.1.  Előzetes szolgáltatások (átalány érték: 25%-a teljes képzési díjnak):

 • előzetesen megszerzett ismeretek felmérése
 • képzési szükségletek felmérése
 • képzési tanácsadás
 • képzés szervezés

3.2.  A képzés tanóráin történő részvételi jogosultság, vizsgáztatási szolgáltatások a tanúsítvánnyal (átalány érték: 75%-a teljes képzési díjnak)

A képzési díj a tananyagot nem tartalmazza.

A képzések helyszíne

A Képző a tantermi képzéseket a szerződésben meghatározott helyszínen indítja. A képzési helyszínt legfeljebb a teljes óraszám 50%-át nem meghaladó mennyiségű óra esetében változtathatja meg a képzési helyszín településén belül. Amennyiben jogszabály tiltja meg a tantermi órák megtartását, a Képző felajánlja a képzés online módon való megkezdésének/folytatásának lehetőségét.

Felelősség kizárása technikai akadályok miatt az online képzések esetén: A Képző teljes mértékben kizárja a felelősségét a Résztvevő internetes kapcsolatának rossz minőségéből, hiányából, a Résztvevő informatikai eszközének meghibásodásából, helytelen beállításából, a Résztvevő eszközén telepített szoftverek nem megfelelőségéből adódó technikai akadályokkal kapcsolatban. Amennyiben a Tanár informatikai eszköze, internetes kapcsolata nem megfelelő a képzési alkalom megtartására, a képzési alkalmat megismétli a Képző.

Oktatási napok

A képzési időpontoktól eltérés kizárólag a Képző és a képzésben résztvevő közös megegyezésével lehetséges.

Szintfelmérés

A jelentkezéskor a Résztvevő a webshop-ban a termékleírásban található szintleírás alapján választhat képzési szintet, illetve van lehetősége vásárlás előtt a szintfélmérésre a webshopon keresztül, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton. A személyesen jelentkező résztvevők számára biztosított a szintfelmérés lehetősége ügyfélszolgálati időben.

A tananyag biztosítása

A Képző a képzéseken szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat a képzésben résztvevő(k) kérésére megrendeli. A képzés során felhasznált kiegészítő tananyagokat az oktató biztosítja a képzés során folyamatosan.

Szintek és tananyagok

Az adott képzéshez kapcsolódó szintrendszerről és a szükséges tananyagokról a képzésben résztvevő a képző honlapján kaphat részletes tájékoztatást.

Teljesítmény ellenőrzése, értékelése

A képzés időtartama alatt az oktató jelenléti ívet vezet, a részvevők aláírásukkal igazolják, hogy az adott órán megjelentek.

Az oktató folyamatos számonkéréssel ellenőrzi és értékeli a résztvevők teljesítményét, de a képzés nem zárul vizsgával.

Záróvizsga

A Résztvevők erre irányuló kérése esetén a képzés záróvizsgával is zárulhat. Ilyen esetben a tanárral egyeztetett tartalommal és formában kerül arra sor a tanóra idején, annak részeként.

Tanúsítvány

A tanúsítvány kiállításának feltétele a felnőttképzési szerződésben foglalt óraszám minimum 50 %-án való részvétel. A tanúsítvány a Felnőttképzési Adminisztrációs Rendszerből (FAR) kerül kiállításra.

A Résztvevő a tanúsítványt a képzés helyének megfelelő ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben veheti át személyesen, illetve a mindenkor hatályos Felnőttképzési törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet Tanúsítvány kiadására vonatkozó pontjait kell figyelembe venni.

Kedvezmények

Általánosságban egy képzésre csak egy kedvezmény vehető igénybe. Az elérhető kedvezményeket a Képző a honlapon / webshopban teszi közzé.

Hiányzások

Amennyiben a nyelvi képzés nem zárul vizsgával, a megengedett hiányzás a felnőttképzési szerződésben foglalt óraszámának maximum 50 %-a, melynek túllépése esetén Képző Tanúsítványt nem állít ki.

A Képző a hiányzások miatt ingyenes pótórát nem biztosít, az ügyfélszolgálaton vásárolható egyéni óra keretében biztosított a pótlás.

Tájékoztatás adatkezelésről

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A jelen jelentkezési lap kitöltése alapján létrejövő szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. Résztvevő adatait a Képző Intézmény az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és kezeli. Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.

Jelentkezés a következő képzésre

A Résztvevő a következő képzésre a webshopban online, vagy a Képző ügyfélszolgálatán személyesen jelentkezhet, a képzés díjának befizetésével.

A szerződés felbontása a Képző részéről

A felnőttképzési szerződést a Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha

 1. a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
 2. a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Képző felszólítása ellenére sem teljesíti
 3. ha a Résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását,
 4. ha a Résztvevő a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el.

A Képző b), c), d) indokok alapján történő szerződésbontása esetén követelheti kárának megtérítését.

A Résztvevő felmondási joga

A Résztvevőnek joga van a felnőttképzési szerződést felmondani. A szerződés felbontásakor a szerződő felek elszámolnak egymással a szerződés és a törvény (illetve kapcsolódó rendeletei) figyelembe vételével. A szerződésbontást a Résztvevő e-mailben (nyiregyhaza@katedra.hu), vagy az ügyfélszolgálaton személyesen kezdeményezheti.

17.1. A Képzési díj teljesítéssel arányos részének visszatérítésére átutalással kerül sor a felmondásról való tudomásszerzést követően 15 napon belül.

A jelentkezést követően (felnőttképzési szerződés létrejöttének időpontja) a képzés megkezdéséig történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke kerül levonásra.

17.2.  A képzés megkezdését követően történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke levonásra kerül (25%), majd a képzésből a felmondás időpontjáig megvalósított óráknak megfelelő arányos díj kerül levonásra (képzési díj 75%-a * megtartott órák száma / teljes óraszám). Az így kapott összegek levonásával kerülhet a képzési díj visszatérítésre.

17.3. A teljes képzési díjat visszatéríti a Képző, amennyiben a felmondás oka az, hogy a Képző a tervezett kezdést követően 30 napon belül nem tudott képzést indítani a Résztvevő által a jelentkezéskor megjelölt, vagy később egyeztetett ütemezés szerint.

Díjak visszafizetése

A Képző hibájából meghiúsult képzés esetén a Képző a teljes képzési díjat átutalással fizeti vissza a résztvevő által megadott bankszámlaszámra 2 munkanapon belül.

Számla vevő módosítása

Nincs lehetőség a számla vevőjének megváltoztatására és új számla kiállítására.

Panaszok kezelése

A képzésben résztvevő képzéssel kapcsolatos panaszával az ügyfélszolgálathoz fordulhat személyesen, vagy e-mailben (nyiregyhaza@katedra.hu). Amennyiben nem nyer kielégítő megoldást panasza 5 munkanapon belül, az Lensit Bt. ügyvezetőjéhez fordulhat. Amennyiben a Képző a Résztvevő panaszát a Résztvevő számára nem kielégítő módon orvosolja, Résztvevő a Képző felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat. 

Tűzvédelmi és egészségügyi előírások

A képzésben résztvevő a szerződés létrejöttével elismeri, hogy megismerte a képzés helyszínére érvényes tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat.

COVID19 intézkedések: A Képző minden olyan előírást betart és betartat, amelyet a szolgáltatással kapcsolatos kormányrendelet, vagy más hatósági szervek írnak elő. A Képző ezen felül a munkavállalói, oktatói és a résztvevők biztonsága érdekében az ésszerűség határain belül további, a rendeletekben előírtnál is szigorúbb védőintézkedéseket is előírhat, illetve fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy ezen intézkedéseket az érintettek előzetes tájékoztatása mellett időszakosan felülvizsgálja, megváltoztassa, továbbá újabb intézkedéseket tegyen. A Képző által előírt védőintézkedések résztvevő általi be nem tartása miatt a Képzőnek jogában áll a szerződés azonnali hatályú felbontása a részvételi díj részleges, vagy teljes visszafizetésének kötelezettsége nélkül.

Az ÁSZF érvényessége: az ÁSZF visszavonásig érvényes 2022. 01. 01-jétől.

Sietőné Tarr Katalin
Ügyvezető igazgató

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

A NYÍREGYHÁZI LAKOSSÁGI PRIVÁT KATEDRA TANTERMI és ONLINE KÉPZÉSEKEN

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Lensit Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság (Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000444), a továbbiakban „Képző” és a képzésben résztvevő, a továbbiakban „Résztvevő”, együtt a továbbiakban „Felek” között létrejött felnőttképzési szerződésnek. A Képző lakossági Privát Katedra TANTERMI ÉS ONLINE képzéseire a következő általános feltételek vonatkoznak:

A szerződés létrejöttének lehetséges formái:

1.1. Írásban megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a Résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, a szerződést mindkét fél aláírja (papír alapú szerződés).

1.2. Élőszóban megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a Résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, azonban a Felek nem írnak alá papír alapú szerződést, szóban egyeztetik a tanfolyam paramétereit és a képzési feltételeket..

1.3. Telefonon megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a Résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a Felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Képző a telefonon egyeztetett feltételeket tartalmazó e-mailt küld a Résztvevőnek.

1.4. Online jelentkezési folyamat / Online vásárlási folyamat eredményeként megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a Résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a Felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Résztvevő a Képző által biztosított online jelentkezési felület / webshop segítségével jelentkezik egy meghatározott képzésre.

A szolgáltatás megkezdése:

A szolgáltatást a Képző a szerződés létrejöttét követően a Résztvevővel egyezetett időpontban, de legkésőbb 30 napon belül kezdi meg.

A képzések indítása

3.1. A Privát Katedra elsősorban egyéni képzési igények kiszolgálására jött létre (UNI bérlet). Vannak azonban olyan esetek, amikor két, három azonos tudásszintű barát, ismerős, kolléga szeretne együtt tanulni és megosztani a költségeket. Ilyen esetekben vásárolhatók DUO (2 fő), TRIO (3 fő) bérletek is.

3.2. A Résztvevő köteles megadni a képzéssel kapcsolatos egyéni igényeit a regisztrációs folyamat során, amelyet a Képző figyelembe vesz az egyéni képzési terv kidolgozásakor.

3.3. A Résztvevő képzésbe sorolása az általa kitöltött jelentkezési lap és önértékelés, vagy korábbi képzésen elért eredmények alapján, vagy szintfelmérés alapján történik.

3.4. A bérlet névre szól, nem átruházható.

3.5. A bérletek érvényessége: 8 órás 45 nap, 16 órás 60 nap, 32 órás 120 nap a szolgáltatás megkezdésének napjától.

A lejárat napjáig fel nem használt órák elvesznek, a bérlet lejáratát a Képző csak kivételesen méltányolandó körülmények fennállása esetén hosszabbítja meg.

3.6. Az órák lehetséges időpontjai:

Személyesen: hétfőtől péntekig 08:00-20:00, egyeztetett időpontokban Nyíregyháza, Búza tér 3. szám alatti iskolánkban

Online: hétfőtől vasárnapig egyeztetett időpontokban

Oktatót az időpont előzetes egyeztetését követően tudunk biztosítani a szabad kapacitások figyelembevételével.

3.7. A tanórák hossza: Egy tanóra: 45 perc, online tanulás esetén 2 tanóra között lehetséges 5 perc szünet – oktatási platformtól függően.

3.8.  A Résztvevő a bérletben meghatározott számú tanórán vehet részt előzetesen egyeztetett ütemezés szerint.

Ütemezési igény módosítása:

4.1. A képzésben résztvevő az előre leegyeztetett óráinak átütemezését vagy lemondását kérheti az oktatójától az adott képzési alkalmat megelőző nap 19.00 h-ig.  19.00 h után történő lemondás esetén az órát megtartottnak tekintjük.

A későbbi lemondás, illetve óralemondás nélküli hiányzás esetén a Képző a bérlet felhasználható óraszámát a nem időben lemondott órák számával csökkenti, az előzetesen ütemezett képzési alkalmat hiányzásként kezeli.

4.2. Határidőben történő lemondás esetén van lehetőség új időpontot egyezetni.

4.3. A Képző a hiányzások miatt ingyenes pótórát nem biztosít, az ügyfélszolgálaton vásárolható egyéni óra keretében biztosított a pótlás.

4.4. Az órák lemondásához, ütemezés módosításához minden esetben az ügyfélszolgálattal történő egyeztetés szükséges. Online képzés esetén a nyiregyhaza@katedra.hu  címen lehet új időpontot egyeztetni.

4.5. Amennyiben bármilyen előre nem látható okból akadály merül fel a Képző szolgáltatásával kapcsolatban, a Képző köteles haladéktalanul értesíteni a Résztvevőt az akadályoztatásról.

A képzések helyszíne

5.1. A Képző a tantermi képzéseket a szerződésben meghatározott helyszínen indítja. A képzési helyszínt legfeljebb a teljes óraszám 50%-át nem meghaladó mennyiségű óra esetében változtathatja meg a képzési helyszín településén belül. Amennyiben jogszabály tiltja meg a tantermi órák megtartását, a Képző online biztosítja a képzés megkezdésének / folytatásának lehetőségét.

5.2. Felelősség kizárása technikai akadályok miatt az online képzések esetén: A Képző teljes mértékben kizárja a felelősségét a Résztvevő internetes kapcsolatának rossz minőségéből, hiányából, a Résztvevő informatikai eszközének meghibásodásából, helytelen beállításából, a Résztvevő eszközén telepített szoftverek nem megfelelőségéből adódó technikai akadályokkal kapcsolatban. Amennyiben a Tanár informatikai eszköze, internetes kapcsolata nem megfelelő a képzési alkalom megtartására, a képzési alkalmat megismétli a Képző.

A képzési díj tartalma

A képzési díj a következőket tartalmazza:

6.1.  Előzetes szolgáltatások (átalány érték: 25%-a teljes képzési díjnak):

 • előzetesen megszerzett ismeretek felmérése
 • képzési szükségletek felmérése
 • képzési tanácsadás
 • képzés szervezés

6.2.      A képzés tanóráin történő részvételi jogosultság, vizsgáztatási szolgáltatások a tanúsítvánnyal (átalány érték: 75%-a teljes képzési díjnak)

A képzési díj a tananyagot nem tartalmazza.

Oktatási napok

A képzési időpontoktól eltérés kizárólag a Képző és a képzésben résztvevő közös megegyezésével lehetséges.

Szintfelmérés

A személyesen jelentkező résztvevők számára biztosított a szintfelmérés lehetősége ügyfélszolgálati időben. Az online jelentkező Résztvevő számára is biztosítja a Nyelviskola az előzetes online szintfelmérés lehetőségét is, amennyiben ezt kéri a nyiregyhaza@katedra.hu  címen.

A tananyag biztosítása

A Képző a képzéseken szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat a képzésben résztvevő(k) kérésére megrendeli. A képzés során felhasznált kiegészítő tananyagokat az oktató biztosítja a képzés során folyamatosan.

Teljesítmény ellenőrzés, értékelés

10.1. A képzés időtartama alatt az oktató jelenléti ívet vezet, a részvevő aláírásával igazolja, hogy az adott órán megjelent.

10.2. Online képzés esetén az online jelenléti ív vezetése a g-mail fiók által biztosított alkalmazások segítségével történik, az alkalmazáshoz csak az oktató, a képzésben részt vevők, illetve az ügyfélszolgálati munkatárs fér hozzá.

10.3. A képzés során az oktató folyamatos számonkéréssel ellenőrzi és értékeli a Résztvevő teljesítményét, de a képzés nem zárul vizsgával.

Záróvizsga

A Résztvevő erre irányuló kérése esetén a képzés záróvizsgával is zárulhat. Ilyen esetben a tanárral egyeztetett tartalommal és formában kerül arra sor a tanóra idején, annak részeként.

Tanúsítvány

A tanúsítvány kiállításának feltétele a felnőttképzési szerződésben foglalt óraszám minimum 50 %-án való részvétel. A tanúsítvány a Felnőttképzési Adminisztrációs Rendszerből (FAR) kerül kiállításra.

A Résztvevő a tanúsítványt a képzés helyének megfelelő ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben veheti át személyesen, illetve a mindenkor hatályos Felnőttképzési törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet Tanúsítvány kiadására vonatkozó pontjait kell figyelembe venni.

Kedvezmények

Általánosságban egy képzésre csak egy kedvezmény vehető igénybe. Az elérhető kedvezményeket a Képző a honlapon / webshopban teszi közzé.

Tájékoztatás adatkezelésről

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A jelen jelentkezési lap kitöltése alapján létrejövő szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. Résztvevő adatait a Képző Intézmény az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és kezeli. Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.

Jelentkezés a következő képzésre

A Résztvevő a következő képzésre a web shopban online, vagy a Képző ügyfélszolgálatán személyesen jelentkezhet, a képzés díjának befizetésével.

A szerződés felbontása a Képző részéről

A felnőttképzési szerződést a Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha

 1. a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,

2 .a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Képző felszólítása ellenére sem teljesíti

 1. ha a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását,
 2. ha a résztvevő a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el.

A Képző b), c), d) indokok alapján történő szerződésbontása esetén követelheti kárának megtérítését.

A résztvevő felmondási joga

A résztvevőnek joga van a felnőttképzés szerződést felmondani. A szerződés felbontásakor a szerződő felek elszámolnak egymással a szerződés és a törvény (illetve kapcsolódó rendeletei) figyelembe vételével.

17.1. A Képzési díj teljesítéssel arányos részének visszatérítésére átutalással kerül sor a felmondásról való tudomásszerzést követően 15 napon belül.

A jelentkezést követően (felnőttképzési szerződés létrejöttének időpontja) a képzés megkezdéséig történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke (25%) kerül levonásra.

17.2.   A képzés megkezdését követően történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke levonásra kerül (25%), majd a képzésből a felmondás időpontjáig megvalósított óráknak megfelelő arányos díj kerül levonásra (képzési díj 75%-a * megtartott órák száma / teljes óraszám). Az így kapott összegek levonásával kerülhet a képzési díj visszatérítésre.

A felmondás speciális esetei:

Ha a Résztvevő az első képzési alkalommal végig jelen volt és elégedetlen oktatója munkájával és ezt jelzi a képzés második foglalkozása előtt az ügyfélszolgálatnak, visszakérheti a befizetett képzési díjat az előzetes szolgáltatások általány értékének és a megtartott órák díjának levonásával, vagy kérheti a tanárcserét, amit a szabad kapacitások figyelembevételével tudunk biztosítani. A második foglalkozás megkezdése után erre már nincs mód.

A teljes képzési díjat visszatéríti a Képző, amennyiben a felmondás oka az, hogy a Képző a tervezett kezdést követően 30 napon belül nem tudott képzést indítani a Résztvevő által a jelentkezéskor megjelölt, vagy később egyeztetett ütemezés szerint.

Díjak visszafizetése

A Képző hibájából meghiúsult képzés esetén a Képző a teljes képzési díjat átutalással fizeti vissza a résztvevő által megadott bankszámlaszámra 2 munkanapon belül.

Számla vevő módosítása

Nincs lehetőség a számla vevőjének megváltoztatására és új számla kiállítására.

Panaszok kezelése

A képzésben résztvevő képzéssel kapcsolatos panaszával az ügyfélszolgálathoz fordulhat személyesen, vagy e-mailben (nyiregyhaza@katedra.hu). Amennyiben nem nyer kielégítő megoldást panasza 5 munkanapon belül, az Lensit Bt. ügyvezetőjéhez fordulhat. Amennyiben a Képző a Résztvevő panaszát a Résztvevő számára nem kielégítő módon orvosolja, Résztvevő a Képző felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.

Tűzvédelmi és egészségügyi előírások

A képzésben résztvevő a szerződés létrejöttével elismeri, hogy megismerte a képzés helyszínére érvényes tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat.

COVID19 intézkedések: A Képző minden olyan előírást betart és betartat, amelyet a szolgáltatással kapcsolatos kormányrendelet, vagy más hatósági szervek írnak elő. A Képző ezen felül a munkavállalói, oktatói és a résztvevők biztonsága érdekében az ésszerűség határain belül további, a rendeletekben előírtnál is szigorúbb védőintézkedéseket is előírhat, illetve fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy ezen intézkedéseket az érintettek előzetes tájékoztatása mellett időszakosan felülvizsgálja, megváltoztassa, továbbá újabb intézkedéseket tegyen. A Képző által előírt védőintézkedések résztvevő általi be nem tartása miatt a Képzőnek jogában áll a szerződés azonnali hatályú felbontása a részvételi díj részleges, vagy teljes visszafizetésének kötelezettsége nélkül.

Az ÁSZF érvényessége: az ÁSZF visszavonásig érvényes 2022. 01. 01-jétől.

Sietőné Tarr Katalin
Ügyvezető igazgató